PIRKIMO TAISYKLĖS IR SĄLYGAS

1. Bendrosios nuostatos.

Šios draudimo polisų pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau „Taisyklės“) yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu elektroninėje parduotuvėje medstrah.pro/lt susijusios nuostatos.

Pirkėjas, pateikdamas užsakymą patvirtina, kad sutinka su šiomis Taisyklėmis.

Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas elektroninėje parduotuvėje suformavęs draudimo polisų krepšelį, nurodęs privalomą informaciją, pasirinkęs atsiskaitymo būdą ir susipažinęs su Taisyklėmis, paspaudžia mygtuką “Pirkti”.

2. Asmens duomenų apsauga.

Užsisakant prekes elektroninėje parduotuvėje medstrah.pro/lt  pirkėjas privalo pateikti pirkimo metu prašomus duomenis: vardą, pavardę, draudimo laikotarpį, elektroninio pašto adresą, telefono numerį, išdavusį pasą šalį bei pateikti skenuotą paso kopiją.

Pirkėjas yra atsakingas už teisingų duomenų pirkimo metu pateikimą.

Pateikdamas užsakymą Pirkėjas sutinka, kad jo pateikti asmens duomenys būtų tvarkomi užsakymo vykdymo tikslais. Pirkėjas taip pat sutinka, kad Pirkėjo nurodytu el. pašto adresu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, būtini prekių užsakymui įvykdyti.

Pirkėjo asmens duomenys gali būti tvarkomi rinkodaros tikslais tik tuo atveju, kai Pirkėjas pats išreiškia tam sutikimą.

Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus kai to reikalauja kompetentinga Valstybės institucija LR įstatymų numatytais atvejais arba atskiru rašytiniu Pirkėjo sutikimu.

3. Pirkėjo teisės ir įsipareigojimai.

Pirkėjas įsipareigoja sumokėti Pardavėjui sutartą sumą už užsakytus draudimo polisus, ir jas gauti elektroninių paštų.

Atsiskaitymo formoje pateikti pilną, išsamią ir teisingą informaciją. Jeigu atsiskaitymo formoje Pirkėjas pateikia netikslius, melagingus ar klaidinančius duomenis, medstrah.pro/lt  turi teisę anuliuoti Pirkėjo registraciją ir ištrinti duomenis.

Pasikeitus Pirkėjo duomenims, pateiktiems pirkimo formoje, Pirkėjas privalo nedelsiant informuoti Pardavėją.

Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties, laikantis Prekių Grąžinimo taisyklėse išdėstytų nuostatų.

Pirkėjas, pateikdamas užsakymą elektroninėje parduotuvėje medstrah.pro/lt sutinka su šiomis pirkimo – pardavimo Taisyklėmis ir įsipareigoja jų ir nustatytų LR teisės aktų.

4. Pardavėjo teisės ir įsipareigojimai.

Pardavėjas įsipareigoja sudaryti visas sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis elektroninės parduotuvės medstrah.pro/lt teikiamomis paslaugomis.

Jei Pirkėjas bando pakenkti elektroninės parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti, sustabdyti ar panaikinti Pirkėjo galimybę naudotis elektronine parduotuve.

Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į Pirkėjo priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą pirkimo formoje ir neperleisi jos tretiesiems asmenims.

Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes Pirkėjo nurodytu elektroninių adresu.

Pardavėjas, susidarius svarbioms aplinkybėms, gali laikinai arba iš viso nutraukti elektroninės parduotuvės veiklą apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.

Pardavėjas gali vienašališkai pakeisti šių Taisyklių sąlygas.

Jei Pirkėjas po šių sąlygų pasikeitimų naudojasi medstrah.pro/lt teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad Pirkėjas sutiko su Taisyklių pakeitimu.

5. Draudimo polisų užsakymas, kainos, atsiskaitymo tvarka, terminai.

Elektroninėje parduotuvėje Pirkėjas internetu gali pirkti 7 dienas per savaitę, 24 val. per parą.

Užsakymai priimami tik naudojantis elektroninėje parduotuvėje medstrah.pro/lt.

Visos prekių kainos elektroninėje parduotuvėje nurodytos eurais, PVM netaikomas.

Pirkėjas įsipareigoja apmokėti užsakymą iškart po duomenų suvedimo.Polisas pradedamas ruošti tik gavus apmokėjimą už prekes.

Pirkėjui neįvykdžius mokėjimo per 3 (tris) kalendorines dienas, užsakymas anuliuojamas.

6. Prekių pristatymas.

Pirkėjas įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo elektroninio pašto adresą.

Pirkėjas įsipareigoja polisą priimti pats. Tuo atveju, jei Pirkėjas polisą pats priimti negali, o polisas pristatytos nurodytu adresu, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.

Polisas Pirkėjui išsiunčiamas per 2 darbo dienas, nuo apmokėjimo patvirtinimo.

Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už polisų pristatymo terminų nesilaikymą, jeigu polisas Pirkėjui nėra pristatytos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių.

Pirkėjas privalo nedelsiant informuoti Pardavėją, jeigu duomenys polise neatitinka suvestom sistemoje.

7. Prekių kokybė, garantijos.

Visi elektroninėje parduotuvėje medstrah.pro/lt parduodamų polisų duomenys nurodomi prie kiekvieno poliso esančiame aprašyme.

8. Rinkodara ir informacija.

Pardavėjas elektroninėje parduotuvėje medstrah.pro/lt gali organizuoti įvairias akcijas ir pasiūlymus.

Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų sąlygas, taip pat jas panaikinti. Bet koks akcijų sąlygų ir tvarkos pakeitimas ar panaikinimas galioja nuo jų pakeitimo ar panaikinimo momento.

Pardavėjas pranešimus Pirkėjui siunčia Pirkėjo pirkimo formoje nurodytu elektroninio pašto adresu.

Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo el. parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytais kontaktais.

Pardavėjas neatsako jei Pirkėjas negauna siunčiamų informacinių ar patvirtinančių pranešimų dėl internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėjų tinklų sutrikimų, žinutėms patenkant į SPAM katalogą, ar dėl Pirkėjo neteisingai nurodytų duomenų.

Pirkėjo asmens duomenys gali būti tvarkomi rinkodaros tikslais šių Taisyklių 2.4 punkte nurodytomis sąlygomis.

9. Baigiamosios nuostatos.

Šios prekių pirkimo – pardavimo Taisyklės sudarytos vadovaujantis LR įstatymais ir teisės aktais.

Šioms taisyklėms yra taikoma LR teisė. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.