Asmens duomenų tvarkymo taisyklės


UAB Dr Verslas asmens duomenų tvarkymo taisyklės

Vertiname, kad pasitikite mumis ir pasirinkote mūsų paslaugas. Kad galėtume Jums kaip savo klientui teikti draudimo tarpininkavimo paslaugas, mums reikia tam tikrų Jūsų asmens duomenų. Jūsų asmens duomenis tvarkome tam, kad galėtume Jus kuo geriau pakonsultuoti ir pasiūlyti geriausius draudimo sprendimus, vykdyti sudarytas draudimo sutartis ir laikytis teisės aktų reikalavimų.

Jūsų asmens duomenų saugumas – vienas iš svarbiausių mūsų prioritetų. UAB Dr Verslas užtikrina klientų asmens duomenų konfidencialumą pagal teisės aktų reikalavimus ir, tvarkydama klientų asmens duomenis, imasi visų reikiamų techninių ir organizacinių priemonių.

Šiuose Asmens duomenų tvarkymo principuose (toliau – Principai) apibrėžiama, kaip mes, UAB Dr Verslas, rūpinamės Jūsų ir kitų savo klientų asmens duomenimis: kokius asmens duomenis renkame ir tvarkome, kokiais tikslais juos naudojame, kaip užtikriname jų saugumą ir Jūsų teisę į privatumą.

Papildoma informacija apie klientų asmens duomenų tvarkymą gali būti pateikta paslaugų sutartyse ir kituose su paslaugomis susijusiuose dokumentuose, taip pat interneto svetainėje www.Dr Verslas.lt.

Pagrindinės sąvokos

1.  Duomenų valdytojas – UAB Dr Verslas“, uždaroji akcinė bendrovė, , įmonės kodas 302417821 (toliau – „Dr Verslas“).
2.  Klientas – fizinis ar juridinis asmuo, sudaręs sutartį su „Dr Verslas“, besinaudojantis paslaugomis, naudojęsis jomis anksčiau arba ketinantis naudotis ateityje, naudos gavėjas, ar kitas asmuo, kaip nors kitaip susijęs su „Dr Verslas“ teikiamomis paslaugomis.
3.  Asmens duomenys – bet kokia informacija, tiesiogiai arba netiesiogiai susijusi su klientu, kurio tapatybę galima nustatyti.
4.  Asmens duomenų tvarkymas – bet kokia su asmens duomenimis atliekama operacija (įskaitant rinkimą, įrašymą, saugojimą, keitimą, prieigos suteikimą, užklausų pateikimą, perdavimą ir kt.).

Asmens duomenų tvarkymo tikslai ir kategorijos


5.  Klientų asmens duomenis renkame tik iš anksto nustatytais tikslais − tam, kad galėtume sudaryti draudimo sutartis ir atlikti su jomis susijusius veiksmus: identifikuoti Jus, gauti informaciją apie draudžiamą turtą, įvertinti ir valdyti draudimo riziką, pateikti draudimo pasiūlymą ir parengti draudimo sutartį, apskaičiuoti žalos dydį, vykdyti draudžiamųjų įvykių administravimą, draudimo įmokų ir išmokų operacijų administravimą (įskaitant sąskaitų siuntimą ir skolų išieškojimą), susisiekti su Jumis dėl sutarties vykdymo ar siekiant priminti apie besibaigiančią draudimo sutartį.
6.  Mums gali reikėti asmens duomenų ir kitais tikslais, pavyzdžiui:
6.1.  Tiesioginės rinkodaros tikslu – teikti paslaugų pasiūlymus, teirautis kliento nuomonės apie paslaugų kokybę ir atlikti rinkos tyrimus. Tiesioginė rinkodara vykdoma tik gavus kliento sutikimą ar siekiant teisėto „Dr Verslas“ intereso.
6.2.  Telefono pokalbiams įrašyti, siekiant turėti įrodymus dėl draudimo sutarčių sudarymo ir vykdymo telefonu, vykdyti draudimo žalų bylų administravimą ir paslaugų kokybės vertinimą telefonu. Klientas informuojamas apie telefono pokalbio įrašymą pokalbio pradžioje ir, jei nesutinka, kad pokalbis būtų įrašytas, visuomet gali kreiptis į „Dr Verslas“ kitais būdais (per „Dr Verslas“ interneto svetainę, el. paštu ar bendrovės „Dr Verslas“ klientų aptarnavimo padalinyje).
7.  Jūsų asmens duomenys, kuriuos tvarko „Dr Verslas“, gaunami šiais būdais:
7.1.  Pateikiate Jūs (užpildydami ir pateikdami užklausos formą interneto svetainėje, skambindami kontaktų centro telefono numeriu, lankydamiesi klientų aptarnavimo skyriuose).
7.2.  Gaunami iš trečiųjų asmenų ir (ar) viešai prieinamų registrų arba kitų šaltinių, kiek tai numato galiojantys teisės aktai. „Dr Verslas“ gali teikti paklausimus valstybės registrams, institucijoms, įstaigoms, kitiems juridiniams asmenims (pavyzdžiui, VĮ „Registrų centras“, VĮ „Regitra“) ir gauti asmens duomenis bei informaciją, kuri reikalinga draudimo sutarties sudarymui ir vykdymui.
7.3.  Tuo atveju, kai klientas yra davęs sutikimą dėl sveikatos duomenų tvarkymo, „Dr Verslas“ gali teikti paklausimus ir gauti asmens duomenis ir kitą informaciją (pvz.: informaciją, susijusią su sveikatos būkle, sveikatos istorija, medicininėmis konsultacijomis, diagnozėmis, gydymu, ligomis ar negalavimais, suteiktomis paslaugomis bei parduotomis prekėmis) iš sveikatos priežiūros įstaigų, vaistinių, sveikatingumo paslaugas teikiančių įmonių, optikos salonų ir kitų trečiųjų asmenų draudimo sutarties sudarymo ir vykdymo tikslais bei nagrinėdama įvykius, kurie gali būti pripažinti draudžiamaisiais.
7.4.   Tam tikrais atvejais Jūsų duomenis „Dr Verslas“ gali gauti, kai Jus apdraudžia kitas asmuo (pavyzdžiui, vienas klientas apdraudžia kelionės draudimu save ir kitus bendrakeleivius). „Dr Verslas“ laiko, kad šiais atvejais klientas, apdraudžiantis kitus asmenis, tai daro su šių asmenų žinia ir jų sutikimu ar teisėtu interesu.
8.  Priklausomai nuo draudimo produktų, kuriuos įsigijote arba dėl kurių kreipiatės, renkame ir tvarkome įvairių rūšių asmens duomenis. Čia pateikiamos pagrindinės, tačiau ne visos, „Dr Verslas“ tvarkomų asmens duomenų kategorijos:
8.1.  Asmens duomenys, tiesiogiai susiję su asmens tapatybe, tokie kaip vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data.
8.2.  Kontaktiniai duomenys, tokie kaip adresas, el. pašto adresas, telefono numeris.
8.3.  Finansiniai duomenys, tokie kaip banko sąskaitos numeris, mokėjimo informacija, įsiskolinimai.
8.4.  Duomenys apie kitus draudimo santykių dalyvius: naudos gavėjus, apdraustuosius asmenis, nukentėjusias trečiąsias šalis.
8.5.  Duomenys apie draudimo objektus (priklausomai nuo draudimo sutarties).
8.6.  Duomenys apie kliento profesiją, pomėgius.
8.7.  Duomenys, susiję su paslaugų teikimu, tokie kaip duomenys apie sutarčių vykdymą arba nevykdymą, galiojančias arba baigusias galioti draudimo sutartis, pateiktus prašymus ir skundus.
8.8.  Specialiųjų kategorijų asmens duomenys – duomenys apie sveikatą.
9.  Mūsų galimybės pasiūlyti Jums geriausias konsultacijas ir draudimo sprendimus bei informaciją, susijusią su Jums teikiamomis paslaugomis, labai priklauso nuo to, kiek gerai Jus pažįstame ir ar tvarkome tikslius ir teisingus Jūsų duomenis. Todėl svarbu, kad Jūsų pateikiama informacija būtų teisinga ir tiksli ir kad praneštumėte mums apie visus duomenų pasikeitimus.
10.  Jeigu norite su mumis sudaryti draudimo sutartį arba gauti draudimo išmoką, turite pateikti savo asmens duomenis, kurie būtini konkrečios draudimo sutarties sudarymo ir vykdymo ar žalos bylos administravimo tikslais. Jeigu nepateiksite savo asmens duomenų, kurie būtini konkrečios draudimo sutarties sudarymo ir vykdymo ar žalos bylos administravimo tikslais, „Dr Verslas“ neturės galimybės Jums teikti paslaugų.

Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas

11.  „Dr Verslas“, tvarkydama asmens duomenis, vadovaujasi Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo) ir kitais taikytinais teisės aktais.
12.  „Dr Verslas“ renka ir tvarko Jūsų asmens duomenis tik teisės aktuose apibrėžtais teisėtais pagrindais:
12.1.  Duomenų tvarkymas yra būtinas siekiant sudaryti ir (arba) vykdyti draudimo sutartis.
12.2.  Jūs davėte sutikimą dėl duomenų tvarkymo vienu ar keliais konkrečiais tikslais.
12.3.  Tvarkyti asmens duomenis „Dr Verslas“ įpareigoja atitinkami teisės aktai.
12.4.  Tvarkyti duomenis būtina siekiant užtikrinti teisėtus „Dr Verslas“ ar trečiosios šalies interesus, išskyrus atvejus, kai tokie duomenų subjekto interesai arba pagrindinės teisės ir laisvės, dėl kurių būtina užtikrinti asmens duomenų apsaugą, yra už juos viršesni. „Gjensdige“ teisėtų interesų pavyzdžiai: sukčiavimo prevencija, jos interesų apsauga teismo procese ar priminimas klientui apie pasibaigiančią draudimo apsaugą.

Profiliavimas ir automatizuotas sprendimų priėmimas

13.  Įsigyjant tam tikrų kategorijų draudimo produktus, tokius kaip transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomasis draudimas, asmens, kelionių draudimas interneto svetainėje https://medstrah.pro/lt/, profiliavimas automatizuotu būdu priimant sprendimus, siekiant sudaryti draudimo sutartį yra būtinas. Tokiu atveju draudimo pasiūlymas klientui yra pateikiamas automatiniu būdu, įvertinus jo pateiktus asmens ir (arba) draudimo objekto duomenis, pagal kuriuos asmuo ir (arba) draudimo objektas gali būti priskirtas tam tikrai rizikos grupei. Automatizuotas sprendimų priėmimas padeda užtikrinti, kad mūsų sprendimai būtų priimami greitai, būtų sąžiningi, veiksmingi ir teisingi pagal mūsų turimą informaciją. Klientas visada turi galimybę kreiptis dėl draudimo pasiūlymo kitais kanalais – telefonu 1626 ar atvykęs į „Dr Verslas“ klientų aptarnavimo padalinį.
14.  Naudojame profiliavimą šiais tikslais: kad galėtume pasiūlyti klientui specifines paslaugas ir produktus, kurie geriausiai atitiktų kliento poreikius, nustatytume paslaugų kainas ir kitose srityse, kai jis pagrįstas teisėtais „Dr Verslas“ interesais ir būtinybe vykdyti sutartį.
15.  „Dr Verslas“ gali naudoti profiliavimą tam, kad pateiktų davusiems sutikimus dėl tiesioginės rinkodaros klientams bendrus ir asmeninius „Dr Verslas“ teikiamų paslaugų pasiūlymus. „Dr Verslas“ sudaro galimybę klientams pasirinkti, ar jie nori gauti tiesioginės rinkodaros pranešimus iš „Dr Verslas“ ir valdyti savo pasirinkimus dėl tiesioginės rinkodaros kanalų.

Asmens duomenų gavėjai ir tvarkytojai (tretieji asmenys)

16.  „Dr Verslas“ tvarkydama asmens duomenis visada laikosi konfidencialumo. Kliento asmens duomenys gali būti atskleisti trečiosioms šalims, jeigu to reikia sutarčiai sudaryti ir vykdyti, arba dėl kitų teisėtų priežasčių. Kitoms šalims informacija gali būti suteikta ir kliento prašymu arba atsižvelgiant į jo sutartinius įsipareigojimus kitoms šalims, pvz., lizingo bendrovėms, bankams ar kitoms finansų institucijoms.
17.  Kliento asmens duomenis „Dr Verslas“ turi teikti tokiems tretiesiems asmenims, kaip antai:
17.1.  Kai to reikalauja teisės aktai – valstybės institucijoms ir kitiems subjektams, įskaitant: Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biurą, ikiteisminio tyrimo, mokesčių administravimo, asmens duomenų tvarkymo priežiūros, finansų rinkos priežiūros ir kitas teisės aktų nustatytas funkcijas atliekančias institucijas.
17.2.  Jei klientas nevykdo savo įsipareigojimų „Dr Verslas“, teisės aktuose nustatyta tvarka galime pranešti apie jį jungtinių skolininkų rinkmenų administratoriams ir (ar) registrams, kuriuose kaupiama informacija apie pradelstus mokėjimus ir (ar) mokumą.
18.  „Dr Verslas“, kaip duomenų valdytojas, galime pateikti kliento duomenis duomenų tvarkytojams, kurie teikia mums paslaugas (atlieka darbus) ir tvarko kliento duomenis „Dr Verslas“, kaip duomenų valdytojo, vardu. Duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti asmens duomenis tik rašytinės sutarties, sudarytos tarp „Dr Verslas“ ir duomenų tvarkytojo, pagrindu, pagal mūsų nurodymus ir tik ta apimtimi, kiek tai būtina siekiant tinkamai vykdyti sutartyje nustatytus įsipareigojimus. Pasitelkdami tvarkytojus, imamės visų reikiamų priemonių užtikrinti, kad mūsų duomenų tvarkytojai būtų įgyvendinę tinkamas organizacines ir technines saugumą užtikrinančias priemones ir išlaikytų asmens duomenų paslaptį. Pateikiame pavyzdinį (nebaigtinį) sąrašą duomenų tvarkytojų kategorijų:
18.1.  Draudimo žalų administravimo parneriai, tvarkantys duomenis tam, kad galėtų registruoti ir įvertinti žalas, užtikrinti ekspertinį įvertinimą.
18.2.  Informacinių technologijų bendrovės, tvarkančios duomenis, jeigu tai būtina siekiant užtikrinti informacinių sistemų kūrimą, tobulinimą ir palaikymą.
18.3.  Skambučių centro paslaugų įmonės, tvarkančios duomenis tam, kad užtikrintų tinkamą klientų aptarnavimą telefonu.
18.4.  Perdraudimo bendrovės, tvarkančios duomenis tam, kad perdraustų „Dr Verslas“ apdraustas draudimo rizikas.
18.5.  Teisės ir finansų konsultantai, tvarkantys duomenis tam, kad galėtų mums teikti reikiamas teisines ir finansines konsultacijas.
18.6.  Archyvavimo, pašto paslaugų teikėjai.
18.7.  Sveikatos priežiūros įstaigos, apdraustiesiems teikiančios sveikatos priežiūros paslaugas.
18.8.  Kokybės tyrimų apklausos paslaugas teikiančios įmonės, mūsų vardu tvarkančios duomenis, reikalingus paslaugų kokybės tyrimams.
18.9.  Skolų išieškojimo įmonės, užtikrinančios skolų išieškojimą „Dr Verslas“ vardu.
18.10.  Turto vertinimo ir apžiūros įmonės, tvarkančios duomenis, būtinus kvalifikuotam turto įvertinimui draudimo žalų proceso metu.

Asmens duomenų tvarkymo teritorija

19.  „Dr Verslas“ neperduoda klientų asmens duomenų už ES ar EEE ribų, nebent klientui atsitiktų įvykis, kuris gali būti pripažintas draudžiamuoju už ES ar EEE ribų ir duomenų perdavimas būtinas įvykio administravimui.

Duomenų saugojimas

20.  Klientų asmens duomenys saugomi spausdintiniuose dokumentuose ir (arba) mūsų informacinėse sistemose.
21.  Saugome Jūsų asmens duomenis ne ilgiau, negu to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai ar numato teisės aktai. Asmens duomenų saugojimo laikotarpis priklauso nuo klientų sudaromų sutarčių, teisės aktų reikalavimų ar „Dr Verslas“ teisėto intereso. Mūsų praktikoje asmens duomenys saugomi tol, kol iš sutartinių santykių gali kilti pagrįstų reikalavimų. Asmens duomenys, kurie daugiau nėra reikalingi, sunaikinami arba nuasmeninami taip, kad nebūtų galimybės identifikuoti duomenų subjekto.
22.  Net ir tuo atveju, kai klientas pareiškia pageidavimą nutraukti sutartį ir atsisakyti mūsų paslaugų, dėl ateityje galimai atsirasiančių reikalavimų ir toliau turėsime saugoti jo asmens duomenis tol, kol pasibaigs duomenų saugojimo terminai. Informacija taip pat saugoma tam, kad prireikus galėtume klientui suteikti reikiamą informaciją, kad turėtume tinkamą kliento ir „Dr Verslas“ santykių istoriją ir galėtume atsakyti į visus klausimus, susijusius su kliento ir mūsų bendradarbiavimu.
23.  Kliento sutikimas dėl tiesioginės rinkodaros (jeigu buvo duotas) galioja 24 mėnesius nuo sutikimo davimo momento arba tol, kol galioja bent viena kliento sudaryta draudimo sutartis ir 24 mėnesius po jos galiojimo pabaigos (taikomas tas terminas, kuris ilgesnis), arba tol, kol klientas atšauks sutikimą. Jeigu sutikimą dėl tiesioginės rinkodaros pranešimų gavimo klientas išreiškė keletą kartų, galioja vėliausiai duotas sutikimas. Peržiūrėti savo pasirinkimą dėl tiesioginės rinkodaros, jį pakeisti ar jo atsisakyti klientas bet kada gali paskambinęs telefonu 868898038, internetu:
https://medstrah.pro/lt/ arba el. paštu mail@medstrah.pro.
24.  „Dr Verslas“, tvarkydama asmens duomenis, vadovaujasi duomenų kiekio mažinimo principu, o tai reiškia, kad duomenys tvarkomi tik tokia apimtimi ir tokį laikotarpį, kiek tai būtina. Siekiame nesaugoti pasenusios arba nereikalingos informacijos ir užtikrinti, kad asmens duomenys ir kita informacija apie klientus būtų nuolat atnaujinta ir teisinga.

Kliento teisės, susijusios su jo asmens duomenų tvarkymu

25.  Klientas, kaip duomenų subjektas, turi šias teises, kurios įtvirtintos teisės aktuose:
25.1.  Gauti informaciją apie tai, ar Dr Verslas tvarko jo asmens duomenis ir, jei taip, susipažinti su savo asmens duomenimis, kuriuos tvarko „Dr Verslas“ (iš kur jie surinkti, kokiais tikslais tvarkomi, kiek laiko saugomi, kam teikiami ir kt.). Pažymėtina, kad kliento teisę susipažinti su duomenimis gali riboti teisės aktai, kitų asmenų privatumo apsauga ir su mūsų verslu ir praktika susijusios priežastys. Teisė susipažinti gali būti netaikoma mūsų konfidencialiai informacijai, komercinėms paslaptims, įskaitant vidinius vertinimus ir medžiagą, bet jais neapsiribojant.
25.2.  Reikalauti ištaisyti asmens duomenis, jeigu jie neteisingi, neišsamūs ir netikslūs.
25.3.  Reikalauti, kad „Dr Verslas“ ištrintų su klientu susijusius duomenis („teisė būti pamirštam“), jeigu „Dr Verslas“ nebeturi teisinio pagrindo juos tvarkyti arba yra kiti teisės aktuose numatyti pagrindai.
25.4.  Atšaukti savo sutikimą tvarkyti asmens duomenis, jeigu duomenys tvarkomi sutikimo pagrindu.
25.5.  Tam tikromis aplinkybėmis nesutikti, kad asmens duomenys būtų tvarkomi arba apriboti duomenų tvarkymo veiksmus.
25.6.  Nesutikti, kad kliento atžvilgiu būtų taikomas visiškai automatizuotu būdu priimtas sprendimas, įskaitant profiliavimą, jeigu tokio sprendimo priėmimas turi teisines pasekmes ar panašų reikšmingą poveikį. Ši teisė netaikoma tuo atveju, kai toks sprendimų priėmimas yra būtinas sutarties su klientu sudarymo arba vykdymo tikslais, yra leidžiamas pagal teisės aktus arba klientas dėl to yra davęs aiškų sutikimą.
25.7.  Reikalauti ištrinti savo asmens duomenis, jeigu jie tvarkomi tik sutikimo pagrindu ir jeigu klientas atšaukia atitinkamą sutikimą. Ši teisė netaikoma, jei asmens duomenys, kuriuos prašoma ištrinti, tvarkomi ir kitu teisiniu pagrindu, tokiu kaip tvarkymas, būtinas sutarties vykdymui, siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinį reikalavimą arba pareigą pagal taikomus teisės aktus.
25.8.  Apriboti savo asmens duomenų tvarkymą esant teisės aktuose nustatytoms sąlygoms, pvz., kai duomenų subjektas užginčija duomenų tikslumą tokiam laikotarpiui, per kurį duomenų valdytojas gali patikrinti asmens duomenų tikslumą.
25.9.  Gauti savo paties pateiktus asmens duomenis raštu ar bendrai naudojama elektronine forma ir, jei įmanoma, perduoti tokius duomenis kitam paslaugų teikėjui (duomenų perkeliamumas). Teisė į duomenų perkeliamumą yra taikoma, jei duomenys tvarkomi sutarties sudarymo ar sutikimo pagrindu ir tas tvarkymas automatizuotas.
25.10.  Teisę nesutikti, kad naudotume jo asmeninę informaciją tiesioginės rinkodaros tikslais, įskaitant su tokiu tikslu susijusį profiliavimą. 26.11. Jei klientas mano, kad jo asmens duomenys tvarkomi pažeidžiant teisės aktų reikalavimus, jis gali pateikti skundą ES institucijai pagal savo gyvenamąją vietą. Informaciją dėl atsakingų institucijų galima rasti: 
http://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm.

Slapukai

26.  Mūsų svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies) – maži failai, kurie su kliento sutikimu perkeliami į jo kompiuterio ar kito įrenginio slapukų rinkmeną per interneto naršyklę. Jie leidžia svetainės ar paslaugų teikėjo sistemoms atpažinti kliento naršyklę, užfiksuoti ir prisiminti tam tikrą informaciją.
28.  Slapukus naudojame tam, kad:
28.1.  atsimintume ir apdorotume prekes, esančias pirkinių krepšelyje;
28.2.  suprastume ir išsaugotume vartotojo tolimesnių apsilankymų prioritetus;
28.3.  rinktume informaciją apie reklamas; rinktume bendrus duomenis apie svetainės duomenų srautą ir svetainės sąveiką, kad ateityje galėtume pagerinti naudojimąsi ja ir pateikti naudingų priemonių.
29. Savo duotą sutikimą klientas bet kada gali atšaukti pakeisdamas savo interneto naršyklės nustatymus ir išjungęs visus slapukus, jis gali išjungti arba įjungti juos ir po vieną. Tačiau atkreipiame dėmesį, kad kai kuriais atvejais tai gali sulėtinti naršymo internete spartą, apriboti tam tikrų interneto svetainių funkcijų veikimą arba blokuoti prieigą prie svetainės. Norint nustatyti reikiamas ar norimas slapukų parinktis, patartina naudotis interneto naršyklių pagalbos funkcijomis. Informaciją, kaip tą padaryti, galima rasti naršyklių pagalbos puslapiuose: Mozilla Firefox Google Chrome, Internet Explorer, Safari.

Kontaktinė informacija ir informacija, kaip pateikti skundą

30.  Klientas turi teisę kreiptis į „Dr Verslas“ norėdamas pateikti paklausimus dėl savo duomenų tvarkymo, atšaukti duotus sutikimus dėl duomenų tvarkymo, teikti prašymus dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo ir skundus. Minėtais klausimais jis gali kreiptis į „Dr Verslas“ bet kuriuo jam patogiu būdu:
30.1.   Naugarduko g. 97, Vilnius, Lietuvos Respublika; tel. 868898038, skambinant iš užsienio +370 68898038; el. p.
mail@medstrah.pro .

31.  „Dr Verslas“ paskirto duomenų apsaugos pareigūno kontaktinis el. paštas:
mail@medstrah.pro.
32.  Taip pat klientas turi teisę kreiptis į instituciją, kuri atsakinga už asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų priežiūrą ir kontrolę:
32.1.  Lietuvoje – Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją (A. Juozapavičiaus g. 6, 09310 Vilnius, el. paštas ada@ada.lt, tel. (8 5) 271 2804).
32.2.  Latvijoje – Data State Inspectorate (Blaumaņa str. 11/13-15, Riga, Latvia, LV-1011, e mail: info@dvi.gov.lv, tel.: +371 67223131, website: http://www.dvi.gov.lv).
32.3.  Estijoje – Estonian Data Protection Inspectorate; 19 Väike-Ameerika St., 10129 Tallinn; tel: +372) 627 4135; info[a]aki.ee.

Šio dokumento galiojimas ir pakeitimai

33.  Klientas su šiais Asmens duomenų tvarkymo principais gali susipažinti internete: https://medstrah.pro/lt/ ar paprašęs „Dr Verslas“ klientų aptarnavimo padaliniuose.
34.  „Dr Verslas“ turi teisę bet kuriuo metu vienašališkai pakeisti šiuos Principus. „Dr Verslas“ apie šių Principų pakeitimus informuoja klientus paskelbdama juos interneto svetainėje
https://medstrah.pro/lt/